GDPR
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) nadobudnú účinnosť 25. mája 2018.

PREVÁDZKOVATEĽ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov je spoločnosť EUROFLUID HYDRAULIK SR, s.r.o., Závodná 3/E, 821 06 Bratislava, IČO: 31 36 8476, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 6645/B.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailom na adrese eurofluid@eurofluid.sk.
Pre ďalšie informácie ako nás kontaktovať, navštívte stránku www.eurofluid.sk.

PREČO ZBIERAME VAŠE ÚDAJE?
Vaše osobné údaje získavame a ďalej spracúvame na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe Vášho súhlasu, a to výlučne iba za účelom obchodných vzťahov. Ide najmä o tieto účely:

 • plnenie zmluvy
 • aktuálna ponuka našich produktov a služieb marketing a reklama
 • kroky podniknuté na udržanie obchodných vzťahov
 • kontaktovanie alebo reakcia na otázky prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mail, telefón)

PRÁVNE ZÁKLADY
V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov (paragraf 6 článok 1 Nariadenia; paragraf 13 ods. 1 Zákona) Vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania Vašich osobných údajov, ktorými sú:

 • náš oprávnený záujem
 • Váš súhlas
 • plnenie našich zákonných povinností
 • plnenie našich zmluvných povinností

AKÉ ÚDAJE ZBIERAME
Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame za účelom udržiavania obchodných vzťahov, informácií o našich produktoch a službách, marketingu a za účelom vytvorenia zmluvy a jej plnenia. Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás nasledujúce údaje: meno, priezvisko, názov Vašej firmy alebo zamestnávateľa, telefónne číslo, adresu trvalého bydliska, korešpondenčnú adresu, IČO, DIČ a iné údaje podľa platnej legislatívy alebo na základe Vášho súhlasu.

BEZPEČNOSŤ, SPRÍSTUPŇOVANIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
Na ochranu Vašich údajov sme zaviedli primerané fyzické a technické opatrenia, aby sme zabezpečili informácie, ktoré v súvislosti so službami zhromažďujeme. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili pred ich úmyselným alebo náhodným vymazaním, náhodnou stratou, zmenou, nezákonným prezradením, zneužitím alebo sprístupnením.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom, ktorým sme Vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo Vášho súhlasu. Konkrétne to môžu byť:

 • štatutári, spoločníci, akcionári, oprávnení zamestnanci
 • prevádzkovatelia,
 • členovia skupiny Prevádzkovateľa
 • osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom (účtovníci, daňový poradcovia, právny poradcovia, a pod.)
 • orgány verejnej správy, ktorým môžu byť za špecifických podmienok a podľa platnej legislatívy poskytnuté osobné údaje

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo:

 • na prístup k Vašim osobným údajom od Prevádzkovateľa
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov
 • na vymazanie Vašich osobných údajov („právo na zabudnutie“)
 • na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas
 • na prenosnosť údajov
 • namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
 • podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na eurofluid@eurofluid.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti spoločnosti EUROFLUID HYDRAULIK SR, s.r.o. s jasnými požiadavkami na kontaktné údaje uvedené v sekcii „Prevádzkovateľ a kontaktné údaje“.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než to bude potrebné na účel, na ktorý sme ich získali, tak ako je uvedené v sekcii „Prečo zbierame Vaše údaje“. Vaše osobné údaje uchovávame, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.