This Return Policy applies to all deliveries of the company Eurofluid Hydraulik SR s.r.o. Bratislava.

1. General provisions

 1. This Return Policy is processed in accordance with the Commercial Code in the valid and effective wording (hereinafter referred to as the “Return Policy”).
 2. The term “Seller” or “Supplier” refers to the company Eurofluid Hydraulik SR s.r.o. Bratislava, ID (IČO): 31368476.
 3. The term “Buyer” refers to any entity that buys products directly from the Seller.
 4. This Return Policy applies to products for which product quality liability is assumed within the warranty period. This Return Policy describes the Seller’s procedure in the event of product quality liability

2. Warranty period

 1. The Seller is responsible for defects in products that occur during the warranty period under the terms and conditions specified in this Return Policy.
 2. The Seller provides a warranty period for the subject of delivery, in accordance with the Commercial Code, for 6 months from the date of delivery. At the customer’s request, the warranty period can be extended to 12 months by mutual agreement. The customer may also request the warranty to be extended to 24 months, in which case the pricing of the subject of delivery will be increased by a minimum of 10% of the original price, or according to a mutual agreement.
 3. The warranty period for some products is also determined by their service life (number of cycles).
 4. The warranty period begins on the date of transfer of the risk of damage to the products from the Seller to the Buyer.
 5. For all defects covered by warranty, the Buyer is entitled to claims arising from defects, as described in point 3.1 of this Return Policy.

3. Claims arising from defects

 1. If, during the warranty period, defects to which the warranty applies shall occur, the Buyer is entitled to the following:
  a) For any removable product defects, the Buyer is entitled to a removal of these errors, or to claim a reasonable discount. If product defects are removable, but the cost to remove them would be excessive, the Buyer is entitled to claims described in point 3.1.b) of this Return Policy.
  It is solely the Seller’s responsibility to assess whether, in a particular case, the defects are removable or irreparable, as well as an assessment of the inadequacy of the costs associated with the elimination of defects. The seller is obliged to inform the buyer in writing of the outcome of such assessment.
  b) For non-removable product defects, the Buyer is solely entitled to supply new, defect-free products in exchange for the defective product or claim a reasonable discount on the product price or issue a defective product credit, depending on the Seller’s choice. For the purpose of issuing a credit note for a defective product, the buyer is obliged to submit to the seller a copy of the tax document that was used to invoice the product.
 2. The condition of collecting any claims under point 3.1 of this Return Policy is the fact that the buyer has notified the seller of errors in accordance with this Return Policy, ie. properly and on time.
 3. The Buyer’s claims for defects in the products referred to in Sections 436 and 437 of the Commercial Code, as amended, shall not be used for the contractual relationship of the Seller and the Buyer.

4. The process of claiming warranty from defects

  1. The Seller provides a quality guarantee only under the conditions described in this Return Policy, which must be fulfilled all at once (failing to meet any of the following conditions will nullify the warranty):
   a) Upon receiving the delivered products, or shortly after delivery from the Seller, the Buyer made a qualified inspection of the delivered products. The Buyer is obliged to confirm the acceptance of the products in writing to the Seller on the Seller’s protocol. In the event that the Buyer of the Products from the Seller did not send the Seller a written product error report, without undue delay after taking the products from the Seller, the products are considered to have been accepted without flaws.
   b) The Buyer shall enforce the claims of errors duly and in time in accordance with this Return Policy (especially point 4.2 of this Return Policy).
   c) No person who is not expressly authorized by the Seller shall intervene with the product in any way (eg. making adjustments or repairs) for the entire duration of the warranty period.
   d) The Buyer will only use the product in accordance with its intended purpose and the Seller’s instructions.
   e) The Buyer will ensure normal product maintenance.
   In the case of
   I case any irregularities or doubt shall arise, the Buyer is obliged to provide proof that the product has been used in accordance with all aforementioned conditions and instructions.
  2. Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní odo dňa, keď kupujúci prebral tovar, doručiť predávajúcemu písomné oznámenie o výskyte chýb produktu obsahujúci hlavne podrobný popis chyby, príp. ako sa chyba prejavuje, popis priestoru, v ktorom boli produkty použité, (ďalej len „písomné oznámenie“). Nedodržanie tejto lehoty alebo náležitostí písomného oznámenia zo strany kupujúceho má následky podľa ustanovení § 428 odst. 1 obchodného zákonníku. Písomné oznámenie kupujúci urobí formou reklamačného listu poslaného doporučene poštou alebo mailom. Kupujúci je povinný súčasne s písomným oznámením predložiť predávajúcemu kópie dodacích listov, na ktorých základe boli produkty, u ktorých uplatňuje kupujúci nároky z chýb, kupujúcemu dodané.
  3. Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je kupujúci povinný zdržať sa akéhokoľvek zásahu do produktu a umožniť predávajúcemu prehliadku produktu; za tým účelom je kupujúci povinný chybný produkt predložiť súčasne s písomným oznámením a kópiami dodacích listov predávajúcemu, poprípade osobám, ktorých prostredníctvom predávajúceho plní svoje záväzky alebo umožniť predávajúcemu, prípadne osobám, ktorých prostredníctvom predávajúceho plní svoje záväzky, neobmedzený prístup do miesta, v ktorom je chybný produkt umiestnený.
  4. Keď nesplní kupujúci svoje povinnosti uvedené v bodoch 4.2 a 4.3 Reklamačného poriadku, predávajúci im uplatnený nárok z chýb neuzná.
  5. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu pri odstraňovaní chýb všetku potrebnú súčinnosť.

  5. Neoprávnená reklamácia

  Záruka sa nevzťahuje na vady produktov spôsobené dopravou, pokiaľ ju zaisťuje kupujúci, ďalej na vady vzniklé:

  • bežným opotrebovaním
  • nesprávnym užívaním či nesprávnym skladovaním produktu
  • porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na produkte sú, poškodením či odstránením označenia obchodných firiem predávajúceho z produktu
  • neodborným zásahom, inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou; neodborným zásahom sa rozumie tiež akékoľvek popisovanie produktu nezmývateľnými písacími prostriedkami
  • nevhodným elektrickým zapojením alebo nevhodným elektrickým napätím, zapojenie elektrických častí musí vykonať oprávnený odborník elektro v zmysle vyhlášky MPS VaR č. 508/2009 Z.z.
  • používanie, umiestňovanie, uskladňovanie produktov v nevhodných podmienkach pokiaľ ide o teplotu, vlhkosť, prašnosť
  • nesprávnou údržbou alebo zanedbaním potrebnej údržby
  • v dôsledku vyššej moci či nesprávnej alebo neodbornej manipulácie
  • v dôsledku jednania (konania či zabudnutí) tretej osoby alebo kupujúceho
  • v dôsledku užívania produktu iným než obvyklým spôsobom alebo v rozpore s jeho účelovým určením
  • na chyby spôsobené mechanickým alebo chemickým poškodením

  Všetky náklady vzniklé predávajúcemu v dôsledku uplatnenia neoprávnenej reklamácie zo strany kupujúceho sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu v plnej výške nahradiť.

  6. Lehoty pre vybavenie reklamácie

  1. Reklamáciu produktu vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu riadneho uplatnenia chýb produktu kupujúcim, t.j. uplatnenie chýb produktu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Lehota pre vybavenie reklamácie sa počíta odo dňa prijatia reklamácie predávajúcim do dňa vybavenia reklamácie predávajúcim.
  2. Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti chyby urobí odborný zodpovedný pracovník predávajúceho (servisný technik) a svoje stanovisko povie kupujúcemu v Reklamačnom formuláre.

  7. Záverečné ustanovenia

  1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dátumom jeho vydania. Týmto dátumom taktiež strácajú platnosť všetky predošlé verzie.
  2. Zmeny Reklamačného poriadku vyhradené.
  3. Neoddeliteľnou prílohu tohoto Reklamačného poriadku tvorí Reklamačný formulár, ktorý je k dispozícii k vyplneniu a odoslaniu v ľavom menu nad Reklamačnými podmienkami.